Murexin

Podmienky a pravidlá súťaže

VÝHERNÁ SÚŤAŽ – PODMIENKY ÚČASTI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Murexin s.r.o.


1. Organizátor
Organizátorom súťaže je Murexin s.r.o., Odborárska 52, 851 02 Bratislava.

2. Podmienky účasti
Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.


Pre účasť v súťaži je potrebný nákup produktu organizátora:
Škárovacia malta FM 60 FLEX, 4 kg balenie vo farebných odtieňoch: weiss, silbergrau, grau, bahama, manhattan a camel.


Okrem toho na účasť v súťaži je potrebné vyplniť a predložiť formulár o účasti. Na vyplnenie vstupného formulára je potrebné po zakúpení naskenovať QR kód na nálepke umiestnenej na obale vyššie uvedeného produktu.


Účasť je možná len v rámci obdobia konania súťaže. Formuláre prijaté po dátume uzávierky sa pri žrebovaní nezohľadnia.

3. Spôsobilosť
Oprávnené na účasť sú fyzické osoby, ktoré majú bydlisko na Slovensku a dosiahli vek 18 rokov.

Zamestnanci spoločnosti Murexin s.r.o., ich rodinní príslušníci a členovia domácnosti sú z účasti na súťaži vylúčení.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť účastníkov zo súťaže, stiahnuť alebo získať späť už udelené výhry a určiť náhradných víťazov, ak existujú legitímne dôvody, a to napríklad:

- v prípade manipulácie v súvislosti s vedením súťaže,
- v prípade porušenia podmienok účasti,
- v prípade nepravdivých informácií v súvislosti s účasťou v súťaži.

4. Určenie výhier a termín účasti
Doba trvania výhernej súťaže je:  01.06.2023 (00:00 hod.)- 30.09.2023 (23:59 hod.).
V tomto období je možnosť sa do súťaže zapojiť.
O víťazoch sa rozhodne do 16.10.2023, a to po uzávierke súťaže náhodným žrebovaním v tombole medzi všetkými účastníkmi.

5. Výherné ceny
Nasledujúce ceny budú rozdelené medzi všetkých oprávnených účastníkov:
1. cena:           1 x testovacia jazda športového auta pre 1 osobu
2. cena:           1 x televízor s uhlopriečkou 55 palcov
3. cena:           1 x vyhliadkový let balónom pre 2 osoby
4. – 5. cena:     2 x záhradný gril
6.- 30. cena:    25 x tričko MUREXIN

Následujúce ceny budú rozdelené iba medzi remeselníkov a dodávateľov pôsobiacich v stavebníctve:
1 x ručné miešadlo RUBIMIX-9 N
15 x škárovacie vedro MUREXIN
30 x tričko MUREXIN

Pre jedného účastníka je možná len jedna cena.
Cenu nie je možné odovzdať ani uplatniť v žiadnom inom čase.
Vyplatenie finančnej náhrady za ceny nie je možné.

6. Oznámenie výhercov, odovzdanie ceny
Výhercovia budú o výhre okamžite informovaní telefonicky alebo e-mailom.
Ak výherca neodpovie najneskôr do dvoch týždňov po druhom oznámení o výhre, nárok na výhru zaniká. V tomto prípade je organizátor oprávnený vykonať náhradné žrebovanie a previesť výhru na iného účastníka.
Ceny budú po predložení oficiálneho preukazu totožnosti s fotografiou a originálneho dokladu o kúpe odovzdané osobne, prípadne zaslané na adresu výhercu. Náklady, ktoré vzniknú pri odosielaní cien, znáša organizátor.

7. Možnosti ukončenia súťaže
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. To platí najmä pre všetky dôvody, ktoré by narušili alebo zabránili plánovanému a riadnemu priebehu súťaže.

8. Práva a obmedzenia
Súťaž podlieha slovenskému právnemu poriadku. Výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, nemá nárok na výmenu alebo zámenu výhry a nemôže požadovať finančnú náhradu ani inú kompenzáciu výmenou výhry za peniaze. Výhru nemožno vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry než tej, ktorá je usporiadateľom stanovená.

9. Doložka o oddeliteľnosti
Ak by jednotlivé ustanovenia podmienok účasti boli alebo by sa stali neplatnými, platnosť zostávajúcich ustanovení ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré najviac zodpovedá významu a účelu neplatného ustanovenia.
 
10. Iné
Otázky a sťažnosti v súvislosti so súťažou musia byť adresované organizátorovi (marketing@murexin.sk).
 
11. Ochrana osobných údajov
Pre účasť v súťaži je potrebné poskytnúť osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia).
Účastník sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa a dátum narodenia, sú pravdivé a správne.
Organizátor je zodpovedný za zhromažďovanie, uchovávanie, spracovanie a používanie vyššie uvedených osobných údajov účastníkov v súvislosti s účasťou na súťaži, jej realizáciou a odovzdaním cien. Organizátor spracúva osobné údaje len na účely tejto súťaže.
Údaje sa budú uchovávať len dovtedy, kým je to potrebné na realizáciu a spracovanie súťaže.
Vyhradené sú zákonné doby uchovávania alebo dôležité záujmy organizátora.
Organizátor upozorňuje, že všetky osobné údaje účastníka nebudú odovzdané tretím stranám ani sprístupnené na spracovanie bez jeho súhlasu.

Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete na
https://www.murexin.sk

Veľa šťastia a úspechov praje tím MUREXIN!