Murexin

GDPR pravidlá

Zásady ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme „Súťaž Víťazná Škárovacia malta FM 60 FLEX“

Organizátor:                          Murexin s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava, IČO: 45317577

Zodpovedná osoba:                zo@eurotrading.sk
 

Účel a právny základ spracúvania
1.1     Údaje poskytnuté Účastníkom Súťaže (ďalej len „Dotknutá osoba“) v rozsahu: meno, priezvisko,  e-mailová adresa, tel. číslo, poštová adresa a dátum narodenia, ktoré sú spracúvané Organizátorom za účelom získania kontaktných údajov pre odovzdanie Ceny Súťaže.
1.2     Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby podľa bodu 1.1 je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov - súhlas Dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov
2.1     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby len po dobu odovzdania výhry.

Práva Dotknutej osoby
a)   právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia;
b)   právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia;
c)   právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) podľa čl. 17 Nariadenia:
      ca)     Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:
                - osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,
                - súhlas bol odvolaný,
                - osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
      cb)     Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
                - splnenie zákonnej povinnosti,
                - na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by                      znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;
d)   právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia,
       da)    Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä:
                - počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,
                - počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,
                - počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad     oprávnenými záujmami dotknutej osoby.
e)   právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia,
f)   právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas:
       fa)     Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie                    súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;
g)   právo na prenosnosť,   
h)   právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu zo@eurotrading.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ vybaví žiadosť Dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

Ďalšie informácie
3.1  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel podľa bodu 1.1, v opačnom prípade jej nie je možné doručiť Ceny Súťaže. Odvolanie súhlasu pred doručením Ceny Súťaže bude mať za následok vylúčenie Dotknutej osoby zo Súťaže.
3.2  Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
3.3  Prevádzkovateľ nespracúva poskytnuté osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
3.4  Osobné údaje Dotknutej osoby sa do tretích krajín neposkytujú.

Identifikácia Príjemcu alebo kategóriu príjemcu:
4.1   Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Dotknutej osoby nasledovným príjemcom:
       a)   Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje Dotknutej osoby tretím stranám.

Organizačno-personálne a technické opatrenia:
5.1   Organizačno-personálne a technické opatrenia (ďalej len „Bezpečnostné opatrenia“) na ochranu osobných údajov sú spracované v interných dokumentoch Prevádzkovateľa.
5.2   Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti.